Pagename

Värdegrund och värdighetsgarantier

Vi ställer oss helhjärtat bakom och följer såväl den nationella värdegrunden som de olika lokala värdighetsgarantier som de kommuner vi är verksamma i har antagit.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. För mer information följ denna länk: (www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund)

Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.