Pagename

Vår vision

Alla ska ha rätt att åldras med värdighet och kunna leva ett meningsfullt liv. Hög kvalitet, delaktighet, kontinuitet, trygghet, respekt och integritet ska prägla relationen till våra kunder. Nöjda kunder och nöjda medarbetare liksom hög tillgänglighet, hög personalkontinuitet och låg personalomsättning är viktiga delar av vår vision.

Våra mål

Vi på Anita Care har som mål att du som vår kund skakunna leva ett värdigt och meningsfullt liv. Du ska känna dig trygg, respekterad och delaktig vid kontakterna med oss och våra medarbetare och att du ska uppleva att ditt behov av integritet blir respekterat och att dina behov och önskemål blir väl tillgodosedda av våra medarbetare.

Som vår kund ska du med hänsyn till insatsernas omfattning få möta så få olika av våra medarbetare som möjligt. Du ska också omgående informeras om personalförändringar och om eventuella förseningar i förhållande till överenskomna tider.

Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp av den som är din kontaktperson hos oss. Planen ändras när dina behov och önskemål förändras.

Vi ser möjligheter till social samvaro som en viktig del av ett meningsfullt liv. Av detta skäl vill vi aktivt bidra till att du som själv vill får möjligheter att träffa andra och kan delta i olika aktiviteter.

Kunder med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att kunna använda även det egna modersmålet vid kontakten med våra medarbetare och ges möjlighet att hålla den egna kulturen inklusive matvanor och traditioner vid liv.

Vi vill erbjuda goda och näringsrika måltider

Alla möten med företaget och våra olika medarbetare ska upplevas som trevliga, respektfulla, givande och inge trygghet och förtroende. Våra medarbetare ska uppfattas som kompetenta och lyhörda för dina behov och önskemål.

Vi vill ha ett nära och gott samarbete med primärvården och med andra vård- och omsorgsgivare. Samarbetet handlar bla om rutiner kring delegering av läkemedelsutdelning och andra medicinska uppgifter. Det kräver regelbundna träffar mellan hemtjänstpersonalen och distriktssköterskan för att uppehålla ett gott samarbete runt kunden.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Vi ställer oss helhjärtat bakom och följer såväl den nationella värdegrunden som de olika lokala värdighetsgarantier som de kommuner vi är verksamma i har antagit.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. För mer information följ denna länk: (www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund)

Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. 

Övrig

Flerspråkig personal med kunskap om olika kulturer

All vår personal talar svenska. De flesta av våra medarbetare behärskar dessutom ytterligare minst ett språk. Vi tycker att det är viktigt att du som har ett annat modersmål än svenska, ska kunna få använda ditt modersmål när du får besök av vår hemtjänstpersonal eller får hjälp med hushållsnära tjänster. Idag har vi medarbetare som förutom svenska talar något av språken engelska, persiska, ryska, somaliska, kurdiska, turkiska och arabiska.

För att öka tryggheten för dig arbetar alla våra medarbetare i tröjor med Anita Cares logotyp. De har också alltid med sig ett ID-kort med foto. Innan anställning tar vi alltid referenser och begär utdrag ur polisens belastningsregister. All våra anställda har tystnadsplikt och utbildning i städning av hem.

Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal och har avtalsenliga löner.

Vårt kvalitetsarbete

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten inom vår verksamhet genom olika former av uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga riskanalyser och använder oss av såväl intervjuer som enkäter för att kontinuerligt kunna förbättra oss och vår verksamhet. Att dokumentera avvikelser och systematiskt ta vara på de synpunkter som kommer till oss från kunder och deras anhöriga är ett viktigt led i detta arbete.

Kontaktmanskap

Du får en egen kontaktperson, den personal som du mest kommer att träffa, och som kan hjälpa Dig på olika sätt. Kontaktpersonen är någon som du, din närstående, sjukvårdpersonal eller andra aktörer kan vända sig till i frågor som berör dig. Kontaktpersonerna ansvarar bla för upprättande av genomförandeplan tillsammans med dig och informera andra i arbetsgruppen om händelser av vikt, avvikelser och andra förändringar dokumenteras.

Tystnadsplikt

Alla våra anställda har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om dig. De får inte ens tala om att du får hjälp av oss. De får heller inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.